Seksualno nasilje: izlazak iz zaborava

Fokus prezentacije je na sledećim pitanjima:

–     Primeri nalaza skorašnjeg istraživanja (Branković, 2013) o implementaciji Istanbulske konvencije u Srbiji (posebno, njenih odredbi koje se odnose na zaštitu žrtava/žena koje su preživele seksualno nasilje i krivično gonjenje počinilaca) i diskusija (Ertürk, 2006) o tome kako da se redefiniše koncept dužne prilježnosti/dužne pažnje u kontekstu nasilja nad ženama da bi se pružio doprinos eliminisanju seksualnog nasilja

–    Potreba da se dovedu u pitanje postojeće politike vlada u regionu Balkana, koje zapostavljaju problematiku seksualnog nasilja

–     Hitna potreba da se podrže nezavisne ženske organizacije na Balkanu i da se buduće politike za borbu protiv seksualnog nasilja utemelje u njihovom ogromnom prethodnom iskustvu i ekspertizi u pružanju specijalizovanih usluga žrtvama/ženama koje su preživele seksualno nasilje (uključujući žrtve silovanja u ratu)