Biljana Branković

Biljana Branković je nezavisna istraživačica – konzultantantica, feministkinja i dugogodišnja aktivistkinja ženskog pokreta. Članica je Komiteta GREVIO (neovisnog stručnog tijela koje nadgleda primjenu Istanbulske konvencije u državama potpisnicama) i zajedničkog Savjetodavnog stručnog tijela Vijeća Europe i UN Women, zadaća kojega jest pružanje podrške potpisivanju i ratifikaciji Istanbulske konvencije i kreiranju komparativnih studija širom Europe.

Ima dvadesetak godina iskustva u istraživanju, zastupanju/lobiranju, evaluaciji, obrazovanju, kao i praćenju i izvještavanju iz sjene pred UN odborima za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena i prava djeteta (Odbori  CEDAW, CRC); učestvovala je u dvadesetak međunarodnih i u brojnim nacionalnim istraživačkim projektima.

Autorica je prvog istraživanja o prevalenciji seksualnog nasilja nad mladima adolescentnog uzrasta u FR Jugoslaviji/Srbiji, koju je kasnije nastavila u državama regije. Njen istraživački rad pretežno je fokusiran na kros-kulturalne/komparativne studije nasilja nad ženama i djecom u zemljama Jugoistočne Europe, i studije usklađenosti nacionalnih institucionalnih politika i prakse u oblasti nasilja nad ženama s međunarodnim standardima (CEDAW, CRC, CRPD, MDGs, Istanbulska konvencija i dr.). Često koristi teorijski koncept intersekcionalnosti i posebno je zanimaju problemi  manjinskih/marginaliziranih grupa žena i djevojčica. Ko-autorica je prve Nacionalne strategije o nasilju nad ženama u obitelji/partnerskom odnosu u Srbiji.

Njena istraživačka bibliografija sadrži preko 120 referenci.